info@maxiks.com

038/601-139

Norwegian PX Kosovë L.L.C është punëdhënës i cili ofron mundësi të barabarta për punësim dhe nuk diskriminon kandidatët e mundshëm me rastin e punësimit apo aplikimit për punë. Ky aplikacion është niveli i parë i rekrutimit në kompaninë tonë. Ne Ju falënderojmë për interesimin tuaj për të qenë pjesë e kompanisë tonë, e cila është kompani e parë në Kosovë me zinxhirin e Super-Marketeve MAXI dhe njëra ndër kompanitë më të suksesshme dhe me shtrirje më të madhe në Prishtinë tash edhe në Pejë.Aplikacionit duhet ti bashkëngjiteni një fotografi biometrike apo digjitale e formatit 600 DPI dhe aplikacioni plotësohet dhe dërgohet online.PoJo

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:
Bazuar në nenin 10 të Ligjit Nr. 03/L-172, ju informojmë se të dhënat e treguar nga Ju në këtë aplikacion të punësimit do të përfshihen në arkivin elektronike të MAX-it ku do të përdorën vetëm në rast se ftoheni në intervistë. Të dhënat personale mblidhen për të realizuar procesin punësimit në MAXI si dhe për t’ju informuar përmes telefonit në rast se jeni përzgjedhur për fazën e dytë të këti procesi. Dhënia e informacioneve nga ana e juaj është vullnetare, por e domosdoshme për realizimin e punësimit. Veprimet për sistemimin e të dhënave dhe ruajtën e tyre, kryhen nga kontrolluesi i të dhënave ose përfaqësuesi i tij. Ju keni të drejtë në qasje, kopjim, plotësim, korrigjim dhe asgjësim të të dhënave personale me një njoftim drejtuar MAXI-it. Këto të dhëna do të asgjësohen në momentin e përfundimit të procesit të rekrutimit.
Rubrikat që kanë shenjën (*) janë obligative për plotësim, ndërsa pjesët e tjera nuk janë obligative.
Me rastin e plotësimit dhe dërgimit online, konsiderohet se personi ka jep autorizimin sipas Ligjit për qasje në të dhënat e ti.

Pikat shitëse

maxiMadeInKosova

Informohu për të rejat e fundit nga Maxi Market.

Maxi Market
Rr.AzizAbrashi
Zona Industriale, Prishtinë.
Tel:+381 038/601-139
Fax:+381 038/601-142
E-mail:info@maxiks.com

© Maxi 2017